Inuit Mentorship Program – Inuinnaqtun

Inuit Ijuaqtauniginik Havaaq

Englishᐃᓄᒃᑎᑐᑦ

Ihumagiyaqaqit havaakhamik umayuliqiniqmik nunagiyainiklu hunaqaqniginik?

Avatiliqiyit Hilaplu Aalaguqniganik Kanatami, havaqatiqaqtut Nunavut Tungavitkunik, Qigiqtani, Kivaliqni, Qitiqmiunilu Inuit Katimayiinik, havaktikhaqhiuqtut Inuinaqnik ihumagiyaqaqtunik ilihaqhimariamiknii titiraqaqvikmikni hitamani tatqiqihiutini atuqtilugu auyaq.

Pivikhaqaqtutit piyaaqni ijuagakhamik piyaaqnilu agiyumik havaamik atuqtakhamik havaqatiqaqtilugit kavamani naunaiyaiyinik Iqalukni Yalunaimiluniit, uvaluniit Avataliqiyit Hilaplu Aalaguqniganik Kanatami titiraqviani humiliqaa Kanatami.

Kina havaktitauniaqa?

  • Nunavumit Inuinaulutit
  • Ihumagiyaqaqit havaaqaliriaqni uumayuliqiyutinik ilagiyainiklunii havauhiqmi
  • 16-nik ukiuqaruvit avataanuluniit

Hunamik havaaq ilaqaqniaqa?

Avatiliqiyit Hilaplu Aalaguqniganik Kanatami munariyaqaqtut umayunik pijutinik havaariyainik kanataup kavamainit, ila tikitpaktut tikmijat, uumayuq ihumalugiyauyut, kanatamilu naunaitiaqhimayut nunagiyauyut. Avatiliqiyit Hilaplu Aalaguqniganik Kanatami ilituqhaivaktulu amihuni havauhiqni umayunik naunaiyautini.

Havakniaqtutit Avatiliqiyit Hilaplu Aalaguqniganik Kanatami titiraqviani Iqalukni Yalunaimiluniit. Havaakhaqaqniarunaqhiyuqlu qahaktunik hivuraani Avatiliqiyit Hilaplu Aalaguqniganik Kanatami titiraqviini ukunani ilituqhaiyit ilauyut ukiuqtaqtumi umayunik minguiqhiqvikni, ila Winnipeg-mi Atuamiluniit.

Havaariyat tikuaqtuqtauniaquq atautimi ijuaqtakhamit, atuqtakhaniklu ilaqaqluni aalat inuit havaaginilu.

Pipkainiaqtutit ikayuutinik minguiqhiqvikni pijutiqaqtunik havaanik titiraqvikmi. Atuqtakhaqalaaqtutilu aturiaqni maniqami havauhiqmik. Qanuriniginik havaat havaarilaaqtaqnik ilaqaqtut uqaqatiqariaqni nunagiyauyuniitunik ukuniga umayunik ihumalugiyauyunik, ilituqhaqniginik qanurilinigit ilituqhautini tikitpaktunik tikmijanik, ihuaqhaqniginiklu upalugaiyautikhanik maniqami havaakhani.

Piniaqtutit hunanikliqaa ayuiqhajutikhanik ilitaqhijutiniklu (ila aaniqhimayunik munarijutinik, GIS-nik) aturiaqaqtunik havaariyaqni. Akhuuqhaqtauniaqtutilu aturiaqni hunanikliqaa ilagiarutikhanik ayuiqhajutikhanik atuqtakhanik ikayuutikhaqnik pivaaliriaqni ilihaqhimayaqni havaamilu atuqtakhanik.

Hunamik pivaaliqniaqit?

  • Akiliqtuijutautiaqtuq havaktunut havaaq tamaat auyami
  • Atuqniqaqtunik havaami atuqhimayanik ayuiqhajutiniklu (ila Ilituqhainiqmi pigiarutinik, aaniqtailijutinik)
  • Pivikhaqaqniq havaqatigitiariami naunaiyaiyiluat
  • Pivikhaqaqniq havaqatigiyaagani timiuyut havaaqaqtut umayunik Nunavumi (ila Inuit timigiyait, HTO-guyut)
  • Ijuaqhijutit ayuiqhajutilu ikayuriaqni pinanuaqniriyaqni havaakhamik Umayuliqiniqmi nunagiyainiklu naunaiyaqniginik
  • Atuqtakhaqaqtuq havagiami nugugitaagani umayut uqauhiuyunik turaagayunik Ukiuqtaqtumut

Hivuniqhivaalirumaguvit uukturiaqnilu uva:

Hivayauta: 867-979-8037

Qaritauyami Titiqilvia: ec.arif-ifra.ec@canada.ca

Qungialiugaq: www.tunngavik.com/iiba

Pihimaaqniaqtugut uuktutinik Febrbruary 28-mut.%d bloggers like this: