Inuit Field Research Assistant – ᐃᓅᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᔪᒥ ᐃᑲᔪᖅᑎᑦ

ᐃᓅᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᔪᒥ ᐃᑲᔪᖅᑎᑦ

EnglishInuinnaqtun

ᐊᐅᔭᐅᓂᖓᓂ ᐃᖃᓇᐃᔭᓚᐅᑲᒍᒪᕖᑦ ᐃᖃᓇᐃᔮᖃᖅᓗᑎᑦ ᓂᕐᔪᑎᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᓂᕐᔪᑏᑦ ᓇᔪᖅᐸᒃᑕᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᕘᒥ?

ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᖑᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓᑕ ᑲᓇᑕᒥ, ᐃᖃᓇᐃᔭᖃᑎᖃᖢᑎᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᖏᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᒡᖓᕕᒃ ᑎᒥᖓ, ᕿᑭᖅᑕᓂ, ᑭᕙᓪᓕᖅ, ᐊᒻᒪ ᕿᑎᖅᒥᐅᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ, ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕈᒪᖕᒪᑕ ᐃᓅᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᔪᒥ ᐃᑲᔪᖅᑎᑦ 2ᒥᑦ−8ᒧᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᓄᑦ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ.

ᐱᕝᕕᓴᖃᖅᐳᑎᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᖃᑕᐅᓗᑎᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓂᕐᔪᑎᓂ ᖃᐅᓯᔭᖅᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓴᕆᐊᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕘᒧᐊᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᑲᓇᑕᒥᖔᑐᒐᓚᐃᑦ.

ᑭᓇ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᑖᒍᔪᓐᓇᖅᐸ?

ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᑖᖑᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᒪᐃᓕᒐᕗᑦ:

 • ᓄᓇᕘ ᐃᓄᒋᓗᓂᑎᑦ
 • ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᓄᑦ ᒪᕐᕉᓄᑦ 8ᓄᓘᓂᑦ ᐊᖏᕋᕐᓂᒃ ᐊᐅᓚᖅᓯᒪᔪᓐᓇᖅᓗᑎᑦ
 • ᖃᓄᐃᓴᖏᓪᓗᑎᑦ ᐊᓃᕆᐊᓴᖅ ᓯᓚᑦᑎᐊᕙᐅᖏᑲᓗᐊᑎᓪᓗᒍ
 • ᐱᔪᒪᓂᖃᑦᓗᑎᑦ ᓂᕐᔪᑎᓂ ᓈᓴᐃᓂᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥᒃ
 • 16-ᓂᒃ ᐊᕌᒍᖃᓗᑎᑦ ᐅᕝᕙᓘᓃᑦ ᐅᖓᑖᓄᑦ

ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᐅᔭᕆᐊᑐᖏᑦᑐᑎᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᑏ (ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒃᒥ ᐅᕝᕙᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᔪᐊᒥ/ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕕᒃᒥ) ᐊᒻᒪ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᖅ ᐱᔪᒪᔪᖅ ᐃᖃᓇᐃᔭᓛᕈᒪᔪᑦ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑐᖓᓱᑎᑕᐅᕗᑦᑕᐅᖅ ᑕᑕᑎᕆᓗᑎᒃ ᐃᖃᓇᐃᔭᕈᒪᔾᔪᑎᓂᒃ!

ᐃᓕᓐᓂᐊᕌᓂᒃᓯᒪᖏᐊᑐᖏᑦᑐᖅ.

ᐃᖃᓇᐃᔭᕈᒪᔾᔪᑎᓂᒃ ᑕᑕᑎᕆᔪᓐᓇᖅᐳᑎᑦ ᐊᖏᕋᕆᔭᐃᑦ ᓄᓇᐃᑦ ᖃᓂᓴᖏᑲᓗᐊᐸᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᔪᒥᒃ.

ᐃᖃᓇᐃᔮᖅ ᖃᓄᐃᑦᑑᒐᔭᖅᐸ?

ᐃᖃᓇᐃᔮ ᒪᕉᓄ 8ᓄᓪᓘᓃᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᒋᐊᐸᒃᖢᑎᒃ ᐊᑯᓐᓂᖓᓂ ᒪᐃ ᐊᒻᒪ ᐋᒌᓯᒧᑦ.

ᐊᒦᓲᓂᕐᓴᐃᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᔪᒥ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᑯᓐᓂᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᓄᓇᑐᐃᓐᓇᕐᒦᖢᑎᒃᓗ, ᑐᐱᕐᒥᐅᑕᐅᒐᔭᕐᐳᑎᑦ ᐅᕝᕙᓗ ᐃᓪᓗᕋᓛᒥ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᔪᒥ ᓄᓇᒋᔭᐅᓚᐅᑲᒃᑐᒥ.

ᐊᒥᓲᖏᑦᑐᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᔪᑦ ᑲᓂᓴᖅᑐᑦ ᓄᓇᓕᒃᓂᒃ, ᐱᓪᓗᒍ ᓄᓇᓕᒃᓃᑲᔭᖏᑦᑐᑎᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᓂᕐᓂ.

ᐃᖃᓇᐃᔭᕋᔭᕐᐳᑎᑦ (ᐊᒻᒪ ᐃᓅᖃᑎᖃᕐᓗᑎ) ᐃᓚᒋᔭᐅᓗᑎᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᑎᓄᑦ ᒪᕉᓄᓪᓘᓃᑦ 10ᓄᓪᓘᓃᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᔪᒥ, ᐃᓚᐅᓗᑎᒃ ᓂᕐᔪᑎᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᓂᒃ, ᖃᐅᔨᓴᕆᐊᓯᒪᔪᓪᓗ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᔪᒥ ᐃᑲᔪᖅᑏᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᑏᑦ, ᐊᒻᒪ ᐊᑭᓕᖅᓱᖅᑕᐅᓇᑎᒃ ᐃᑲᔪᖅᑐᑦ.

ᐃᖃᓇᐃᔮᖅ ᐃᓚᖑᑕᖃᖅᐳᖅ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᔪᒥᒃ ᒪᑯᓂᖓ ᕿᓂᕐᖢᑎᒃ ᑎᖕᒥᐊᓄᑦ ᐃᕙᕕᒃᓂᒃ, ᐆᑐᕋᐸᒃᓗᒋᑦ ᒪᓐᓃᑦ, ᑎᒍᕙᒃᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᒡᒍᐊᒥᓕᖅᐸᒃᓗᒋᑦ, ᑎᑎᕋᖅᐸᓗᒋᑦ, ᐊᒻᒪ ᐅᑕᕿᕙᒃᓗᒋᑦ ᑕᓕᓯᒪᓗᑎᑦ ᑎᑎᕋᖅᐸᓪᓕᐊᓗᒋᑦ ᑎᖕᒥᐊᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᓂᖏᑦ.

ᑐᑭᓯᐅᒪᔭᕆᐊᖃᖅᑕᐃᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒃᒦᔪᓯᕆᓂᐊᑕᐃᑦ ᓄᓇᖏᔭᐅᓚᐅᑲᒃᑐᒥ, ᐃᖃᔪᖅᑎᒌᐸᒃᓗᓯᓗ ᒪᑯᓂᖓ ᓂᕿᐅᓂᕐᒥᒃ, ᓴᓂᕐᓂᒃ ᐊᒃᑕᓃᑦ, ᐊᒻᒪ ᑐᖁᖅᑎᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᖅᖁᐃᔮᓗᒋᑦ ᐱᖁᑏᑦ.

ᓱᓇᐅᕙᑦ ᐱᕚᓕᕈᑎᒋᓂᐊᑕᑎᑦ?

 • ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᑎᐊᓇᖅᑐᖅ ᐃᖃᓇᐃᔮᖅ
 • ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᑐᖅ ᐃᖃᓇᐃᔭᓚᐅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖃᓇᐃᔭᓕᒪᒃᓴᓂᕐᒧᑦ ( ᐃᒫᒃ, ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᑉ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᖃᖅᓂᖏᓐᓂᒃ, ᐊᑦᑕᖅᓇᖅᑐᒦᑕᐃᓕᓂᕐᒥᒃᓗ)
 • ᐱᒋᐊᕈᑕᐅᓗᓂᓗ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᑎᐊᕙᐅᓪᓗᓂᓗ ᓂᕐᔪᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᖅᑭᓚᕕᐅᓲᓂᒃ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᓂᕐᒥᒃ
 • ᐱᔪᑕᐅᓗᓂᓗ ᑲᑎᑲᑎᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᓂᒃ ᑲᓇᑕᓕᒫᓂᒡᖓᑐᓂᒃ
 • ᐱᕕᒃᓴᖃᑎᑦᑎᓗᓂ ᐃᖃᓇᐃᔭᓗᓂ ᐊᓂᓗᓂ ᑲᔾᔮᓇᖅᑐᓂ ᓄᓇᓂ ᑕᖕᒫᓯᒪᕕᐅᔪᓂ
 • ᐊᓕᐊᓇᐃᑦᑐᓂᒃ ᓄᑖᓂᒃ ᐊᑐᕆᐅᓗᓂ, ᒪᑯᓂᖓ ᖃᖓᑕᖃᑕᐅᓗᓂ ᖁᓛᒎᓕᒃᑯᑦ!

ᑐᑭᓯᒋᐊᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖃᓇᐃᔮᑖᕋᓱᒍᒪᒍᕕᑦ:

ᐅᖄᓚᐅᑖ: 867-979-8037

ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑰᕈᑖ: ec.arif-ifra.ec@canada.ca

ᐃᑭᐊᕿᕕᒃᑯᑦ ᓴᖅᑭᔮᒐᖅ: www.tunngavik.com/iiba

ᒪᑐᐃᖓᑎᑦᑎᓂᐊᑐᒍᑦ ᑕᑕᑎᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᖃᓇᐃᔭᕈᒪᓂᕐᒧᑦ ᑎᑭᓚᐅᖏᓐᓂᖓᓂ ᕕᕗᐊᕆ 28.ᐃᖃᓇᐃᔭᕈᒪᓂᕐᒧᑦ ᑕᑕᑎᒐᓴᑦ

%d bloggers like this: