Inuit Field Research Assistant – Inuinnaqtun

Inuinait Maniqami Ilituqhaiyip Ikayuqtikhaanik Havaaq

Englishᐃᓄᒃᑎᑐᑦ

Auyami havaaqarumavit umayuliqijutinik umayulu nunagiyainik Nunavumi?

Avatiliqiyit Hilaplu Aalaguqniganik Kanatami, havaqatiqaqtut Nunavut Tungavitkunik, Qigiqtani, Kivaliqni, Qitiqmiunilu Inuit Katimayiinik, havaktikhaqhiuqtut Inuinaqnik maniqami ilituqhaiyip ikayuqtikhainik malruuknit iinut (8) Saniuniqnut pivikhaqaqnigini atuqtilugu auyaq.

Pivikhaqaqtutit havaqatigiyaagani kavamani umayuliqiyit ilituqhaiyilu tikitpaktut Nunavumut tamainit humiliqaa Kanatamit.

Kina havaktitauniaqa?

Ilaulaaliriaqni imaituukhauyutit:

 • Nunavumit Inuinaulutit
 • Nunaqalagiaqni ahiani agilrariyaqit malruuknit iinut (8) Saniuniqni
 • Hilamiulaaruvit hilaluktilugu
 • Ihumagiyaqaruvit umayut naunaiyaqniganik ilituqhautiniklu
 • 16-nik ukiuqaruvit avataanuluniit

Ilihaqtiuyariaqagitutit, kihiani ilihaqtut (agayukhiit ilihaqviani ilihaqvikyuani/ilihaqpaaliqvikmiluniit) kinaluliqaa inuk ihumagiyaqaqtuq havakhakhiuriamini naunauyautini uuktuquyauginaqtut!

{There are no education requirements.}

Uuktulaaqtutit agilrariyat nunagiyauyuq qanigitkaluaqtilugu maniqami inikhani.

Havaaq qanurituuniaqa?

Havaat malruknit iinut Saniuniqnut hivituyut atuqniaqtulu akungani nuguliqat May atulihaaliqalu August.

Amigainiqhat maniqami inikhat ukua Avatiliqiyit Hilaplu Aalaguqniganik Kanatami havakviinik ahiqpaniitut, taimainigani tupiqmiuniaqtutit mikiyumiluniit igluuqpanuami maniqami igluqaqvikni.

Ikitut maniqami inigiyauyut qanitut nunagiyauyumit, taimainigani agilrariyaqniiniaqutit nunagiyauyumi havaktilutit.

Havakniaqtutit (inuuqatiqaqlutilu) ilagiyaulutit havaqatiriinik malruuknit qulinut inuknik maniqami igluqpaqaqvikmi, uumayuliqiyilu, ilituqhaiyit, ilituqhaiyip ikayuqtiinik, ilihaqtunik, akiitumiklu havaktunik.

Havaat ilaqaqtut umayuliqijutinik maniqami ila nanihiyaagani tikmijat ubluinik, uuktuaqhugit maniit, aguyauniginik mikilraqtauhiqniginiklu tikmijat, titiraqniginik naunaiyautit, ikhivayaaganilu taluni naunaiyaqhugit tikmijat huliniginik.

Qauyimaniaqutit agilraqaruvit maniqami igluqpaqaqvikmi, tamakmik ikayuqturiaqaqtut hanaqiyakhani ila kukiuniqmi, halumakhiniqmi, iqaguuqnigini iqagut, puuqtuqnignik puugiyaijutiniklu piqutinik.

Hunamik pivaaliqniaqit?

 • Akiliqtuijutautiaqtuq havaktunut havaaq
 • Atuqniqaqtunik havaami atuqhimayanik ayuiqhajutiniklu (ila Ilituqhainiqmi pigiarutinik, aaniqtailijutinik)
 • Hivuniqhijutauyuq havaami ilihaqniqmilu atuqtakhanik umayunik nunagiyainiklu naunaiyaqnigani
 • Pivikhaqaqniga takuyaagani ilituqhaiyit qaihimayut tamainit humiliqaa Kanatamit
 • Pivikhaqaqniq havagiami hilami aqliknaqtuni inikhani
 • Alianaqtut nutaat atuqhimayut, ila uhitiriami halikaptami!

Hivuniqhivaalirumaguvit uukturiaqnilu uva:

Hivayauta: 867-979-8037

Qaritauyami Titiqilvia: ec.arif-ifra.ec@canada.ca

Qungialiugaq: www.tunngavik.com/iiba

Pihimaaqniaqtugut uuktutinik Febrbruary 28-mut.%d bloggers like this: