ACMC Homepage – ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ

ᓄᓇᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᓄᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ

EnglishInuinnaqtun

ᓱᓇᐅᕙᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ (ACMC)?

 • ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᐅᖃᐅᔨᖅᓱᐃᔩᑦ ᐱᓕᕆᐊᓴᖃᖅᖢᑎᒃ ᖃᐅᑕᒫᑕ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᓴᐳᔾᔭᐅᓯᒪᕕᒃᓂᒃ.
 • ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᐅᔾᔨᓱᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᒪᑯᐊ ᓱᕋᑕᐃᑦᑕᐃᓕᕝᕖᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᐅᓚᑕᐅᑎᐊᕋᓗᐊᒪᖔᑕ.
 • ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑎᑯᐊᑕᐅᕙᒃᐳᑦ ᓄᓇᐅᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓇᑕᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑯᓐᓂᑦ, ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᒃᓂ(ᓕᒫᓂᒃ).
 • ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᐅᖃᐅᔪᖅᓱᐃᕙᒃᑐᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑯᓐᓂᒃ, ᕿᒥᕈᕙᑐᑦ ᐊᖏᑕᐅᓯᒪᔾᔪᑎᓂᒃ, ᓴᖀᓗᑎᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᔪᑕᐅᓂᐊᑐᓂᒃ ᐸᕐᖕᓇᐅᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᑲᓲᒪᑎᑦᑎᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᓄᑦ.

ᓱᓇᐅᕙᑦ ᓱᕋᑕᐃᑦᑕᐃᓕᒪᕖᑦ?

 • ᑕᐃᒪ ᒪᕉᓂᒃ ᓱᕋᑕᐃᑦᑕᐃᓕᒪᔾᔪᓯᖅᑕᖃᖅᒪᑦ ᓴᕿᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔫᓂᒃ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑯᖏᓐᓂᒃ ᓱᕋᑕᐃᑕᐃᓕᒪᓪᓗᑎᒃ ᓂᕐᔪᑎᓂᒃ, ᐊᒻᒪ ᓂᕐᔪᑏᑦ ᓄᕿᓛᕕᒋᕙᒃᑕᖏᓐᓂᒃ, ᐅᑯᐊ ᑲᓇᑕᒥ ᓂᕐᔪᑎᖃᖅᕖᑦ (NWA) ᐊᒻᒪ ᐅᑎᖅᑕᐸᒃᑐᓄᑦ ᑎᖕᒥᐊᓄᑦ ᓴᐳᔾᔭᐅᓯᒪᕖᑦ (MBS).
 • 5−ᖑᔪ ᑲᓇᑕᒥ ᓂᕐᔪᑎᖃᖅᕖᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓴᐳᔨᓯᒪᔪᑦ ᓂᕐᔪᑎᓕᒫᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᔪᖅᐸᒃᑕᖏᓐᓂᒃ.
 • 11-ᐸᐅᔪᑦ ᐅᑎᖅᑕᐸᒃᑐᓄᑦ ᑎᖕᒥᐊᓄᑦ ᓴᐳᔾᔭᐅᓯᒪᕖᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓴᐳᔾᔨᓯᒪᔪᑦ ᐅᑎᖅᑕᐸᒃᑐᓂᑦ ᑎᖕᒥᐊᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᔪᖅᐸᒃᑕᖏᓐᓂᒃ.
 • ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓂᐊᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᕙᓪᓕᕈᑕᐅᔪᓇᖅᑐᓄᓗ ᐊᖏᕈᑦ ᐊᑑᑎᓕ ᑲᓇᑕᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑯᑦ ᓴᐳᔾᔭᐅᓯᒪᕕᖁᑎᖏᓐᓂᒃ ᑕᒫᓃᑐᓄᑦ ᓄᓇᕘᑉ ᓇᓗᓇᐃᑕᐅᓯᒪᓂᖓᓂ.

ᑭᓲᕙ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓂᐊᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᕙᓪᓕᕈᑕᐅᔪᓇᖅᑐᓄᓗ ᐊᖏᕈᑦ?

 • ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓂᐊᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᕙᓪᓕᕈᑕᐅᔪᓇᖅᑐᓄᓗ ᐊᖏᕈᑦ ᐊᖏᕈᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᓄᓇᕘᑉ ᓇᓗᓇᐃᑕᐅᓯᒪᓂᖓᓃᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑯᐃᓐ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖓᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥ (ᒐᕙᒪᖏᑎᒍᑦ ᑲᓇᑕᐅ).
 • ᑲᓇᑕᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑯᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᑐᒡᖓᕕᒃ ᑎᒥᖓ. (NTI) ᐊᒻᒪ 3-ᓄᓇᐅᑉ ᐊᕕᒃᑐᓯᒪᓂᖓᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ (ᕿᑎᕐᒥᐅᑦ, ᑭᕙᓪᓕᖅ ᐊᒻᒪ ᕿᑭᖅᑕᓂ) ᐋᕿᓱᐃᖃᑎᒌᓚᐅᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓂᐊᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᕙᓪᓕᕈᑕᐅᔪᓇᖅᑐᓄᓗ ᐊᖏᕈᒥᒃ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᓂᕐᔪᑎᖃᕐᕕᒃᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᑎᖅᑕᐸᒃᑐᓄᑦ ᑎᖕᒥᐊᓄᑦ ᓴᐳᔾᔭᐅᓯᒪᕖᑦ ᓄᓇᕘᑉ ᓇᓗᓇᐃᓯᒪᓂᖏᓐᓃᑐᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᑕᑯᐊ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᖢᑎᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᓕᖅᑎᖢᓂᔾᔪᓗ.
 • ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓂᐊᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᕙᓪᓕᕈᑕᐅᔪᓇᖅᑐᓄᓗ ᐊᖏᕈᑦ ᐱᓯᒪᕗᖅ ᓈᓚᒃᑕᐅᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᑯᔪᒪᔭᖏᑦ, ᐊᒻᒪ ᐱᓕᖃᑎᒌᖢᑎᒃ ᒐᕙᒪᑯᓪᓗ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ.
 • ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓂᐊᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᕙᓪᓕᕈᑕᐅᔪᓇᖅᑐᓄᓗ ᐊᖏᕈᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᕗᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᖏᑕ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑕᑎᒃ ᑲᔪᓯᑎᖢᓂᔾᔪᒃ ᐃᓄᖕᓄᑦ:
  • ᐱᕚᓕᕈᑎᒋᓗᒋᑦ ᐅᑯᓇᖓᑦ ᑕᒫᓃᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᓂᖏᓐᓄᑦ ᐅᑎᖅᑕᐸᒃᑐᓄᑦ ᑎᖕᒥᐊᓄᑦ ᓴᐳᔾᔭᐅᓯᒪᕖᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᓇᑕᒥ ᓂᕐᔪᑎᖃᕐᕖᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ.
  • ᐅᖃᕈᓐᓇᕐᕕᖃᓗᑎᒃ ᖃᓄᖅ ᓱᕋᑕᐃᑦᑕᐃᓕᒪᕖᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᒪᖔᑕ, ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᒪᖔᑕᓗ.

ᖃᓄᖅ ᑐᕿᖃᖅᐸ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᓂᖅ?

 • ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓂᐊᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᕙᓪᓕᕈᑕᐅᔪᓇᖅᑐᓄᓗ ᐊᖏᕈᑦ ᓴᕿᑦᑎᓯᒪᕗᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᓂᐅᑉ ᐋᕿᓯᒪᔭᕆᐊᖃᖅᓂᖓᓂᒃ ᑖᓇᓗ ᒪᓕᒃᓯᒪᑦᑎᐊᖢᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᐊᖏᕈᑎᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᑯᔪᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ.
 • ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᓗᑎᒃ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᑎᒥᐅᔫᒃ, ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓖᑦ, ᐃᒃᐱᒌᖃᑦᑕᐅᑎᓗᑎᒃ ᐃᒻᒥᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᔪᓐᓇᖅᑐᐃᓇᐅᓗᑎᒃ.
 • ᓄᓇᕘᑉ ᐊᖏᕈᑎᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓂᐊᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᕙᓪᓕᕈᑕᐅᔪᓇᖅᑐᓄᓗ ᐊᖏᕈᑦ ᐊᔪᕈᓐᓃᑎᑦᑎᕗᖅ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓗᑎᒃ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓂᕐᒧᑦ.

ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᐅᖃᐅᔪᖅᓱᐃᔨᐅᓗᑎᒃ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖑᕗᑦ ᐱᔭᓴᖃᖅᖢᑎᒃᓗ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐊᐅᓚᓪᓗᓂᔾᔪᒃ ᓱᕋᑕᐃᑦᑕᐃᓕᒪᕖᑦ.

9-ᖑᕗᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑕᐅᓗᑎᒃᓗ 13-ᓄᑦ ᓱᕋᑕᐃᑦᑕᐃᓕᒪᕕᒃᓂ ᓄᓇᕗᒦᑐᓄᑦ.

ᓴᐳᔾᔭᐅᓯᒪᔪᖅ ᓄᓇ ᖃᓂᒋᔭᖓᓃᑐᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ
ᐊᒃᐸᐃᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᓂᕐᔪᑎᖃᖅᕕᒃ ᐊᒻᒪ ᖃᖁᓪᓗᐃᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᓂᕐᔪᑎᖃᕐᕕᒃᕿᑭᖅᑕᕐᔪᐊᖅᓱᓗᓖ
ᓴᓐᓂᕈᑦ ᐅᑎᖅᑕᐸᒃᑐᓄᑦ ᑎᖕᒥᐊᓄᑦ ᓴᐳᔾᔭᐅᓯᒪᕕᒃᒥᑦᑎᒪᑕᓗᒃᐊᓱᖓᓱᖔᑦ
Dewey Soper (ᐃᓱᓕᔭᖅᓂᖅ) ᐅᑎᖅᑕᐸᒃᑐᓄᑦ ᑎᖕᒥᐊᓄᑦ ᓴᐳᔾᔭᐅᓯᒪᕕᒃᑭᒡᖓᐃᑦᐃᓱᓕᔭᖅᓂᖅ
ᖃᖅᓴᐅᑑᖅ ᐅᑎᖅᑕᐸᒃᑐᓄᑦ ᑎᖕᒥᐊᓄᑦ ᓴᐳᔾᔭᐅᓯᒪᕕᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᒃᑲᑦᑐᐊᖅ ᐅᑎᖅᑕᐸᒃᑐᓄᑦ ᑎᖕᒥᐊᓄᑦ ᓴᐳᔾᔭᐅᓯᒪᕕᒃᓴᓪᓖᑦᐃᕐᓂᐅᕖᑦ
ᓂᖏᖓᓂᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᓂᕐᔪᑎᖃᕐᕕᒃᑲᖏᖅᑐᒑᐱᒃᓂᖏᖓᓂᖅ
ᑰᒑᔪᒃ ᐅᑎᖅᑕᐸᒃᑐᓄᑦ ᑎᖕᒥᐊᓄᑦ ᓴᐳᔾᔭᐅᓯᒪᕕᒃᐊᕐᕕᐊᑦᓂᕝᕕᐊᓕᒃ
ᓂᕐᔪᑎᖃᕐᕕᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᓂᕐᔪᑎᖃᕐᕕᒃᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅᓂᕐᔪᑎᖃᕐᕕᒃ
ᓇᓄᐃᑦ ᐃᑎᓪᓕᖓ ᑲᓇᑕᒥ ᓂᕐᔪᑎᖃᕐᕕᒃ, ᓯᕿᓂᖅ ᐅᑎᖅᑕᐸᒃᑐᓄᑦ ᑎᖕᒥᐊᓄᑦ ᓴᐳᔾᔭᐅᓯᒪᕕᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᔭᕚᑦ ᐅᑎᖅᑕᐸᒃᑐᓄᑦ ᑎᖕᒥᐊᓄᑦ ᓴᐳᔾᔭᐅᓯᒪᕕᒃᖃᐅᓱᐃᑦᑐᖅᓱᓗᒃᕙᐅᑦ
ᐊᕼᐃᐊᒃ ᐅᑎᖅᑕᐸᒃᑐᓄᑦ ᑎᖕᒥᐊᓄᑦ ᓴᐳᔾᔭᐅᓯᒪᕕᒃᐃᖃᓗᒃᑑᑎᐊᖅ, ᐅᖅᓲᖅᑑᖅ, ᐅᒥᖕᒪᒃᑑᖅᐊᕼᐃᐊᒃ
%d bloggers like this: